Nowość:

  WIADOMOŚCI  > M Park Bogatynia – kolejny, łącznie 53 park handlowy LCP Properties pod marką M Park.Otwarcie: II kwartał 2025... - WIADOMOŚCI

Nota prawna

Wyłączenie odpowiedzialności

Wszelkie materiały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej mają charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako wiążące zobowiązanie jakiejkolwiek osoby, w tym LCP Properties Sp. z o.o. („Spółka”), z jakiegokolwiek tytułu, w tym również w odniesieniu do kompletności informacji w nich zawartych. [Materiały te są aktualne na dzień ich zamieszczenia, a Spółka nie gwarantuje ich aktualności w każdym czasie.] Zamieszczone na stronie internetowej materiały i informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.  Kodeks cywilny (Dz. U. 2019 poz. 1145 ze zm.).

Ani Spółka, ani jej pracownicy, [współpracownicy, doradcy, agenci,]  nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód wynikających lub będących w związku z jakimikolwiek informacjami zamieszczonymi na niniejszej stronie internetowej lub w związku z jakimkolwiek użyciem tych informacji.

Prawa autorskie

Niniejsza strona internetowa, jej struktura i projekt graficzny, stanowią wyłączną własność Spółki. Wszelkie zamieszczone na niniejszej stronie internetowej materiały, informacje, elementy graficzne oraz zdjęcia podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231 ze zm.) i Kodeks Cywilny ( Dz.U. 1964 nr 16 poz.93) Kopiowanie materiałów, informacji, elementów graficznych lub zdjęć zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej w celu ich wykorzystania w całości lub w części w celach publicznych lub komercyjnych wymaga pisemnej zgody Spółki.

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe użytkowników zebrane za pośrednictwem niniejszej strony internetowej, w tym za pośrednictwem formularza kontaktowego, są przetwarzane przez Spółkę w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa obowiązującego w Polsce, a w szczególności ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 2019 poz. 1781 ze zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

LCP Properties Sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych użytkowników zebranych za pośrednictwem niniejszej strony internetowej, w tym podanych w formularzu kontaktowym.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Spółka przetwarza dane osobowe w celu realizacji kontaktu zwrotnego lub odpowiedzi na zadane pytanie.

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować drogą elektroniczną na adres: office@lcp.pl.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Spółkę, osobie, której dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

  1. Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  2. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  3. Prawo dostępu do danych osobowych;
  4. Prawo żądania sprostowania danych osobowych;
  5. Prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;
  6. Prawo do przenoszenia danych osobowych
  7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Aby skorzystać z praw wymienionych w punktach 1-6 powyżej skontaktuj się z nami na adres: office@lcp.pl.

Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie. Dane osobowe przetwarzane w związku z obsługą zapytania, będą przechowywane tylko w celach związanych z przechowaniem tj. m.in. przez okres niezbędny do realizacji kontaktu zwrotnego, udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, itp.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji kontaktu zwrotnego lub udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.